Skip to main content

Rakennustuoteasetus ja asennuskaapelit tulevaisuudessa

Rakennustuoteasetus (CPR) koskee sähkökaapeleita heinäkuusta 2017 alkaen. Sen tarkoituksena on muun muassa parantaa paloturvallisuutta ja ympäristöolosuhteita yhdenmukaistettujen suorituskykytestausten kriteerien avulla. Sähkökaapeleiden osalta tämä tarkoittaa täysin uutta ja harmonisoitua paloturvallisuuden suorituskykyluokitusjärjestelmää, jossa tarkastellaan kaapeleiden palokäyttäytymistä. Asetus edistää turvallisempien ja ympäristöystävällisempien asennuskaapelien käyttöä.

Rakennustuoteasetus (EU 305/2011), CPR, on osa Euroopan unionin puitelainsäädäntöä, jolla tuetaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta EU:n sisärajojen yli. Rakennustuoteasetuksessa mainitaan joukko rakennustöissä – niin rakennuksissa kuin infrastruktuurikohteissa, kuten teissä, silloissa ja tunneleissa – käytettäviin materiaaleihin kohdistuvia perusvaatimuksia. Eri tuotteet on luokiteltu esimerkiksi ”mekaanisen lujuuden ja vakauden”, ”hygienian, terveyden ja ympäristön” tai ”paloturvallisuuden” suhteen. Kaapeleihin sovelletaan näistä viimeksi mainittua.

Uudesta luokituksesta kaapelien käyttäjät saavat enemmän tietoa tuotteen paloturvallisuudesta, ja se helpottaa markkinoilla olevien tuotteiden vertailua. Samalla näyttää siltä, että muutoksen ansiosta etenkin asennuskaapelimarkkinoilla siirrytään kohti halogeenittomien kaapeleiden käyttöä. Ne ovat turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä, ja ne pystyvät täyttämään vaativimmatkin CPR-luokitusehdot.

Uudet kaapelistandardit parantavat rakennusten turvallisuutta

EN 50575 on rakennustuoteasetuksessa mainittu erityinen tuotestandardi, joka säätelee kaapelien luokittelua. EN 50575 -standardissa määritellään rakennustöissä yleissovelluksissa käytettävien sähkö-, ohjaus- ja tietoliikennekaapelien jännitteestä riippumattomat palokäyttäytymisen perusominaisuudet. Asetus ei kuitenkaan koske funktionaalisia paloturvallisuuskaapeleita ja eräitä muita erikoiskaapeleita, joille säädetään oma asetus myöhemmin. Poissuljettuja ovat myös sähkönjakeluverkon kaapelit niin kauan kuin ne eivät sijoitu rakennustuoteasetuksen vaikutuspiiriin.

Tuotestandardissa ei oteta kantaa kaapelien materiaaleihin, rakenteellisiin yksityiskohtiin tai valmistusmenetelmiin. Siinä määritellään vain kussakin paloturvallisuusluokassa sovellettavat palotestausmenetelmät ja suorituskykyvaatimukset. Siinä säädellään myös sitä, kuinka luokitellut kaapelit merkitään ja kuinka niiden paloturvallisuus ilmoitetaan standardoidulla tavalla. Uutta luokitusta varten on testattava kaapeleiden lämmönluovutus savunmuodostus, palon levittäminen, palavien pisaroiden muodostus ja happamuus.

Testitulosten mukaan kaapelituotteet luokitellaan seitsemään palokäyttäytymisen uorituskykyluokkaan (Aca–Fca), joissa on kolme alaluokkaa (s savunmuodostusta, d palavien pisaroiden muodostusta ja a happamuutta varten). Luokittelu on erityinen tyyppitesti, joka on suoritettava riippumattomassa ja akkreditoidussa testilaboratoriossa. Menettelyllä varmistetaan, että kaikki EU:ssa rakennustuotteina myytävät kaapelit täyttävät samat vaatimukset.

Markkinoille toimitettavien kaapeleiden paloturvallisuustestaus ja -luokitus on pakollista 1.7.2017 alkaen.  Oma kysymyksensä on se, missä ja millaisissa kohteissa uusia paloturvallisuusluokkia käytännössä vaaditaan. Tähän erittäin tärkeään kysymykseen vastaaminen on jätetty kunkin EU-maan vastuullisille viranomaisille – ne voivat määrittää omat haluamansa turvallisuustasot, jotka ovat kansallisten määräysten ja paikallisten rakennusmenetelmien ja perinteiden mukaisia.

”Esimerkiksi Suomessa käytetään todennäköisesti luokkia Cca, Dca ja Eca ja niiden alaluokkia”, sanoo Reka Kaapelin tuotekehitysjohtaja Mika Mutru. Virallisia päätöksiä valmistellaan vielä, mutta esimerkiksi Suomessa vastikään julkaistu kansallinen SFS 7039 -standardi toimii ohjeena, kunnes SFS 6000 -standardin päivitys valmistuu. Mutru on ollut aktiivisesti mukana kaapelialan säätelytyössä Suomessa. Hän arvelee, että asennuskaapeleiden osalta Pohjoismaissa otetaan todennäköisesti käyttöön hyvin samankaltaiset vaatimukset.

Yleistyvätkö halogeenittomat kaapelit etuineen?

Mutrun mukaan viranomaisten vähimmäisvaatimukseksi sisätiloihin asennettaville kaapeleille tulee todennäköisesti Eca, joka vastaa pitkälti PVC-kaapeleita, kuten suomalaista MMJ:tä. On kuitenkin havaittu, että asiakkaat haluavat enemmän halogeenittomia kaapeleita. Joillakin rakentamisen aloilla saatetaan esimerkiksi vaatia luokkaa Dca -s2, s2, a2 (paloturvallinen, vähän savua muodostava kaapeli, jossa on matala happamuus), ja vaikka se ei olisi viranomaisten vaatima vähimmäistaso, voivat ainakin edistyksellisimmät ja ympäristötietoisimmat asiakkaat vaatia sitä. ”Tähän vaatimukseen ei päästä enää PVC-kaapeleilla”, Mutru huomauttaa.

Tulipalon sattuessa kaapeleissa käytetyillä materiaaleilla voi olla huomattava vaikutus terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön. Tulipalossa kaapeleista muodostuva paksu savu voi vaikuttaa savua hengittävien ihmisten terveyteen ja heikentää poistumisteiden näkyvyyttä. Terveysvaarojen lisäksi korkeissa lämpötiloissa syntyvät myrkylliset kaasut ja hapot edistävät tulipalon leviämistä, ja ne voivat vaurioittaa vakavasti rakenteita, koneita ja etenkin elektroniikkaa. Katosta tippuvat palavat pisarat edistävät tulipalon leviämistä entisestään.

”Paloa levittämättömät ja palosuojatut halogeenittomat kaapelit eivät palaessaan muodosta merkittäviä määriä savua tai happamia kaasuja”, Mika Mutru sanoo. ”Sen vuoksi ne sopivat hyvin etenkin sellaisiin paikkoihin, joissa suuri määrä ihmisiä voisi altistua tulipalon leviämiselle ja savulle.” Nykyaikaisessa elektronisessa maailmassa on otettava huomioon myös mahdollisen tulipalon ja käytetyn sammutusveden aiheuttamat seuraukset. Halogeenittomista palosuojatuista ja paloa levittämättömistä kaapeleista ei muodostu sammutusveden kanssa reagoidessa sellaisia happoja ja syövyttäviä kaasuja, joita muodostuu palavasta PVC:stä. Syövyttävät höyryt voivat olla hyvin haitallisia elektronisille järjestelmille, ja yhdessä sammutusveden kanssa ne voivat vaurioittaa betonin teräsvahvistuksia.

Reka on paras kumppani – sillä me välitämme

Reka Kaapeli kehittää jatkuvasti tuotteitaan. ”Keskitymme etenkin turvallisten ja helposti asennettavien kaapeleiden kehittämiseen”, sanoo Mika Mutru. ”Valitsemalla Rekan asennuskaapelit voit olla varma siitä, että täytät minkä tahansa Pohjoismaan lakisääteiset vaatimukset.”

Markkinatrendit eivät ole ainoa kehitystä eteenpäin vievä tekijä. ”Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä”, Reka Kaapelin henkilöstö-, laatu- ja ympäristöjohtaja Jari Haapala sanoo. ”Haluamme, että rakennusteollisuudessa käytetään mahdollisimman laadukkaita kaapeleita, jotta ympäristömme on mahdollisimman turvallinen ja ympäristöystävällinen. Kaapelien kehitystyössä huomioimme nämä kaikki seikat.”

 

Rakennustuoteasetus ja kaapelit lyhyesti

 

EN 50575 on eurooppalaisen rakennustuoteasetuksen (CPR, EU 305/2011) mukainen työkalu.

  • EU-asetuksessa määritellään rakennuksiin ja muihin infrastruktuurikohteisiin kiinteästi asennettavaksi tarkoitettujen kaapeleiden palokäyttäytymiselle seitsemän paloturvallisuusluokkaa (Aca–Fca) ja kolme alaluokkaa (s, d, a).
  • Koskee sähkönsyöttö- ja tietoliikennekaapeleita, joita käytetään rakennustuotteina, mutta ei koske paloturvallisuuskaapeleita ja eräitä muita erikoiskaapeleita, joille säädetään oma asetus myöhemmin.
  • Paloturvallisuusluokituksen tyyppitestaus on suoritettava riippumattomassa, akkreditoidussa testilaboratoriossa.
  • Pakolliset suorituskykytestit: lämmönluovutus savunmuodostus, palon levittämättömyys palavien pisaroiden muodostus ja happamuus.
  • Erilaisissa rakennuksissa ja kohteissa sovellettavien CPR-paloluokkien minimivaatimuksien  valinta on annettu kunkin EU-maan tehtäväksi. Luokitus- ja testausjärjestelmä on kuitenkin sama kaikissa maissa.
  • Valmistajien on lisättävä tuotteen pakkaukseen CE-merkintä, tuotteeseen tai tuote-etikettiin rakennustuoteasetuksen mukainen suorituskykyluokka kaapelin palokäyttäytymisestä sekä saatettava suorituskykyvakuutus (DoP), jossa virallisesti vakuutetaan kaapelin suorituskyky rakennustuotteena, kaikkien asiakkaiden saataville näiden omalla kielellä.
  • Kaapelien uusi CPR-luokitus astuu voimaan 1.7.2017. Siirtymäkausi alkoi 10.6.2016. Siirtymäkauden aikana valmistajat voivat saattaa markkinoille tuotteita, joissa on joko vanhat tai uudet merkinnät.
  • Monissa maissa kansalliset viranomaiset työstävät edelleen päätöksiä näiden uusien luokkien kohdennetusta soveltamisesta sähköasennusmääräyksiin.
  • 1.7.2017 alkaen valmistajien on noudatettava uusia luokitussääntöjä ja luovutettava vaaditut tiedot, kun uusia tuotteita saatetaan markkinoille. Tukkukauppiaat voivat myydä ja asentajat käyttää varastoissaan olevia vanhoja tuotteita myös siirtymäkauden jälkeen.

 

Teksti: Riina Silvennoinen