Skip to main content

Kaapelin mitoituksessa huomioitavia asioita

Kaapelin sähköinen mitoitus

Kaapelikohtaisissa taulukoissa on ilmoitettu turvallisia kuormitusvirtoja normaaleissa olosuhteissa. Annetut arvot ovat yleensä liian suuria käytettäväksi suoraan, koska monesti olosuhteet poikkeavat ilmoitetuista ja kaapelin mitoituksessa tulee huomioida kaikki kuormitettavuutta alentavat tekijät.

Suomessa käytettävät normaaliolosuhteet:

Ympäristön lämpötila 25 ⁰C ilmassa, 15 ⁰C maassa.

Maan lämpöresistiivisyys 1,0 k m/W.


Kaapelien kuormitettavuuteen vaikuttaa myös:

- Ryhmät, joissa on useita piirejä (SFS 6000-5-52 Liite B.52.4)

- Eri kokoisia johtimia sisältävät ryhmät (SFS 6000-5-52 Liite B.52.5)

- Asennustapa (SFS 6000-5-52 Liite B.52.6)

- Harmoniset yliaallot (SFS 6000-5-52 Liite 52E)


Edellä mainittujen kuormitettavuutta alentavien tai parantavien olosuhteiden huomioimista varten on määritelty erilaisia korjauskertoimia, joita käyttämällä kuormitettavuus on määriteltävissä tapauskohtaisesti. Kuormituskertoimia löytyy mm. standardin SFS 6000-5-52 liitteestä B52.

Kaapelin taloudellinen mitoitus

Kaapelin taloudellisessa mitoituksessa huomioidaan kaapelin koko elinkaaren aikaiset kustannukset. Silloin etsitään kaapelikokoa, jonka hankinta ja käyttökustannukset olisivat edullisimmat. Monesti tämä tarkoittaa, että SFS 6000 -standardin minimivaatimukset täyttävä kaapeli ei välttämättä olekaan kokonaiskustannuksissa edullisin.

Kaapelin oikosulun aikainen mitoitus

Oikosulussa kaapeliin vaikuttaa normaaleja paljon suurempia mekaanisia voimia (Idyn), jotka pitää huomioida kaapelin kiinnittämisessä.

Kaapelin palonaikainen mitoitus

Palonkestävien kaapelien toimiminen palon aikana asettaa niiden mitoitukselle omat haasteensa. Tulipalosta johtuva suuri lämpötilan nousu kasvattaa johtimen resistanssia, jopa niin paljon, ettei normaalisti mitoitetun kaapelin toimiminen palon aikana enää ole varmaa. Palonaikaista mitoitusta varten löytyy normaalimitoitusta täydentävä ohje ST -kortista 51.06.