Vastuullisuus

Kaapelit energiasiirtymän ytimessä

Tulevina vuosikymmeninä maailma sähköistyy yhä enemmän ja kaapelit ovat keskeinen osa sähköistä energiavallankumousta. Me Rekalla olemme uranuurtajia energiamurroksessa ja meillä on tärkeä rooli siinä, että sähköistymisestä tulee vastuullista ja kestävää.

Liiketoimintasuunnitelman perustana E3-toimintamalli

Nexansin liiketoimintasuunnitelman pohjana on E3-toimintamalli, jossa huomioidaan sekä ympäristö, talous että sitoutuminen:

Environment – Ympäristö = Ekologinen vastuu

Engagement – Sitoutuminen = Sosiaalinen vastuu

Economic – Talous = Taloudellinen vastuu

Uskomme, että yhdessä asiakkaiden, toimittajien sekä yhteistyökumppanien ja yhteiskunnan kanssa voimme tehdä oikeita asioita ja edetä oikeaan suuntaan. Maapallon sähköistäminen on avain kestävämpään ja tasapainoisempaan kasvuun, joka hyödyttää koko ihmiskuntaa. Sähköistä tulevaisuus kanssamme!

Environment

Ympäristö

Reka Kaapeli on osana Nexans-konsernia sitoutunut Net Zero -päästöihin vuoteen 2050 mennessä Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti (Scope 1–3). Scope 1 ja 2 koskevat omaa toimintaa ja Scope 3 koko toimitusketjua.

Ecovadis, kolmannen osapuolen arviointi varmistaa, että työskentelemme oikeiden asioiden parissa.

Engagement

Sitoutuminen

Motivoitunut, hyvinvoiva ja työssään viihtyvä henkilöstö on toimintamme edellytys. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista kehittämällä työntekijöidemme osaamista sekä panostamalla työterveyteen, työturvallisuuteen ja jaksamiseen.

Tavoitteemme on turvallinen ja tehokas työympäristö, jossa on otettu huomioon henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Economic

Talous

Kannattava liiketoiminta on toimintamme elinehto, mikä edesauttaa meitä kestävyystavoitteiden toteuttamisessa ja saavuttamisessa. Ammennamme voimaa jatkuvasta kehittymisestä ja kehittämisestä. Oma polttotestauslaboratoriomme toimii tuotekehityksemme runkona ja tuotannon laadunvarmistuksen osana.

Kannattava liiketoiminta on toimintamme elinehto, mikä edesauttaa meitä kestävyystavoitteiden toteuttamisessa ja saavuttamisessa. Ammennamme voimaa jatkuvasta kehittymisestä ja kehittämisestä.

Kohti sähköisempää tulevaisuutta

Fossiilisten polttoaineiden – öljyn, maakaasun ja kivihiilen – käytön vaikutus ilmaston lämpenemiseen on ilmeinen. Ilmastonmuutos luo painetta siirtyä käyttämään sähköntuotannossa uusiutuvia energiamuotoja. Näistä tuuli- ja aurinkovoima ovat keskeisimpiä tulevaisuuden energialähteitä.

Sähkön kysynnän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa ja meidän tehtävänämme Rekalla on valmistaa ja toimittaa kaapeleita kiertotalouteen sekä uusiutuvan ja hiilidioksidipäästöjä vähentävän energiatuotannon tarpeisiin.

Toimimme sähköisen energiasiirtymän ytimessä; kaapelimme ovat välttämättömiä kaikentyyppisessä sähkönsiirrossa, ja ne täyttävät sekä suurkaupunkien tarpeet että edistävät syrjäisten kylien kehitystä.

Yritys- ja yhteiskuntavastuutyö

Yritysvastuutyössä otamme huomioon yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät näkökulmat liiketoiminnassamme. Työskentelemme painokkaasti sen eteen, että taloudellisen menestyksen tavoittelu ja sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden edistäminen ovat keskenään tasapainossa.

Tutustu myös:

 • E3-toimintamalli ja strategia
  E3 on konsernissa kehitetty ainutlaatuinen johtamismalli, jonka tavoitteena on ratkaista globaaliin permakriisiin liittyviä haasteita. Maapallon elinolosuhteet ovat muutoksessa, mikä vaikuttaa perustavanlaatuisesti yhteiskunnan, talouden ja ekosysteemin rakenteisiin. Käynnissä on energiamurros, jonka myötä ihmiskunta siirtyy käyttämään fossiilivapaampaa ja hiilineutraalimpaa energiaa.
 • SBTi (Science Based Targets initiative)
  Reka Kaapeli on osana Nexans-konsernia sitoutunut Net Zero -päästöihin vuoteen 2050 mennessä Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti (Scope 1–3).
 • UN Global Compact
  Nexans liittyi YK:n Global Compact -aloitteeseen vuonna 2008 ja aloite toimii konsernissa yhteiskuntavastuustrategian kulmakivenä. Yritysten yhteiskuntavastuun painopisteisiin kuuluu useita kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti: SDG 9 (teollisuus, innovointi ja infrastruktuuri), SDG 12 (vastuullinen kulutus ja tuotanto) ja SDG 13 (ilmastotoimet).
 • CSR governance
  Nexans-konsernissa yritysvastuutyötä ohjaa Kestävän kehityksen osasto. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan koko konsernissa. Nexansin sitoutumisen kestävään kehitykseen vahvistaa kolmannen osapuolen arviointi.

Ilmoituskanava

Reka Kaapeli Oy on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii kaikin tavoin edistämään eettisiä toimintatapoja, toimimaan eettisesti ja hyvin liiketoimintatavoin. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin epäilyksiin liittyen mahdollisesti laittomaan tai epäeettiseen toimintaan.

HR-assistentti